Vedtægter

Vedtægter for Ebberup Madklub

§ 1. Formål

Stk. 1. Klubbens formål er, at fremme hyggeligt samvær blandt medlemmerne, samt skabe og udbygge vores tætte bånd til det gode måltid mad, og de dertil passende mængder alkoholiske drikke.

Stk. 2. Samlepunktet for klubben er det gode måltid mad, og fremstillingen af dette. Fælles for alle møder i klubregi vil være hjemmelavet mad på alle planer og dertilhørende nøje udvalgte drikkevarer.

§ 2. Medlemmer

Stk. 1. Klubben er stiftet d. 7.3.2009 ved ”stiftende generalforsamling” af 5 medlemmer, som alle har medvirket i de skæbnesvangre julefrokoster som tog sin spæde start i landsbyen ”Ebberup” i år 2004.

Stk. 2. Klubbens medlemmer er forpligtet til at handle efter klubbens vedtægter, og hver især gøre deres for at fremme aktiviteter som er i klubbens interesse.

Stk. 3. Klubben er i stand til at optage nye medlemmer i fællesskabet. For at dette kan finde sted, skal der dog være en vis relation til flere af klubbens medlemmer. Det er desuden et krav at optagelsen af nye medlemmer i klubben, enstemmigt vedtages af såvel medlemmer som ministerierne samt disses ministre.

Stk. 4. Ved indvielse af nye medlemmer i klubben vil der finde et indvielsesritual sted af den i § 4, stk. 5, 5 pkt., omtalte minister.

§ 3. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består til enhver tid af alle medlemmer i klubben.

Stk. 2. Beslutninger i klubregi skal så vidt muligt tages i enighed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer. I sager hvor ét enkelt medlem vil stille sig på tværs og modarbejde tiltag i klubbens interesse kan der tages beslutninger i forholdet 4:1, eller det til enhver tid gældende antal medlemmer mod én.

Stk. 3. Der afholdes én årlig generalforsamling, hvor der på baggrund af indkomne forslag kan foretages beslutninger, der vedrører ændringer i klubben vedtægter. Et forslag skal for at kunne tages op på generalforsamlingen være præsidenten i hænde inden klokken ringer, og generalforsamlingen begynder. Forslaget skal være tydeligt formuleret, så der kan afholdes en afstemning, og afsender skal fremgå.Vedtægtsændringer skal altid vedtages enstemmigt.

Stk. 4. ”Ebberup Madklub” kan kun ophæves hvis mere end 50 % af bestyrelsen ønsker ophævelse af klubben.

§ 4. Ministerier

Stk. 1. For at regulere magtbalancen, og modvirke stridigheder i bestyrelsen, er de væsentligste ansvarsområder delt ud på ministerier og dertilhørende ministre.

Stk. 2. Der kan oprettes nye ministerier og dertilhørende ministre efter behov.

Stk. 3. Medlemmer i klubben kan besidde flere ministerposter. Det er desuden muligt for en minister at ”gå af” i en periode, og overlade ministerposten til en anden.

Stk. 4. Ændringer i forbindelse med ministerier, ministre, nedlægning af ministerier etc. Kan kun ske i forbindelse med bestyrelsesmøder eller generalforsamling.

Stk. 5. De fra starten vedtagede ministerier og deres ansvarsområder er følgende:

– Præsidenten

Besiddes af én ”Præsident”. Præsidenten har til ansvar at planlægge årets bestyrelsesmøder og generalforsamling. Det forventes af Præsidenten, at denne tager ansvar for at de planlagte sammenkomster også gennemføres. Desuden er Præsidenten ansvarlig for at kommunikere med de øvrige ministre med henblik på at gennemføre sammenkomster mest hensigtsmæssigt. Endelig er det Præsidentens ansvar at udarbejde en dagsorden til sammenkomsterne, herunder byde velkommen og fortælle om de succeser og udfordringer som er presserende i klubben.

– Marketingministeriet

Besiddes af én ”Marketingminister”. Marketingministeren har til ansvar, at holde de øvrige medlemmer, ministerier samt ministre orienteret om udviklingen af klubben, arrangementer mm. Han skal via et elektronisk samlepunkt sørge for at dette sker let og tilgængeligt. Dette samlingspunkt vil fremover være www.ebberupmadklub.dk.

– Økonomiministeriet

Besiddes af én ”Økonomiminister”. Økonomiministeren har ansvaret for klubbens økonomi. Han skal til enhver tid have overblik over den økonomiske situation for klubben. Derudover er han ansvarlig for at orientere de øvrige medlemmer om økonomien ved bestyrelsesmøder såvel som generalforsamlinger.

– Barministeriet

Besiddes af én ”Barminister”. Barministeren er ansvarlig for at klubbens medlemmer, ministerier og ministre har rigeligt at drikke ved sammenkomster. Barministeren bør konferere med den til lejligheden udnævnte ”menuminister” hvilke drikkevarer som skal indkøbes, så disse passer til maden. Endvidere forventes det af Barministeren at denne, kan en eller flere anekdoter omkring de alkoholiske drikke som indtages ved sammenkomster.

– Menuministeriet

Besiddes af én ”Menuminister”. Menuministerens opgave er, at planlægge og koordinere omkring det spiselige til de officielle sammenkomster i klubregi.
Inddrager i god tid “barministeren” samt andre interessenter.

§ 5. Økonomi

stk. 1. Som medlem i ”Ebberup Madklub”, forpligtes man til at betale det til enhver tid gældende klubkontingent til klubbens konto.

Stk. 2. Der føres en klubkonto i Sparekassen Kronjylland CVR 17912828, med kontonummer 6687-0015628863.

Stk. 3. Klubbens midler og dermed den dertilhørende konto tegnes til enhver tid af økonomiministeren alene.

Stk. 4. Klubbens midler benyttes til at betale udgifter til mad, drikke, underholdning, eventuelle udflugter mm. Til klubbens bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Stk. 5. Udgifter som stikker ud over de i § 5, stk.4. beskrevne formål skal drøftes og godkendes af klubbens bestyrelse.

Stk. 6. Klubkontingentet kan ændres hvis dette findes hensigtsmæssigt, og desuden er i klubbens interesse. Enhver ændring i klubkontingent skal enstemmigt vedtages af den samlede bestyrelse, dog henvises der til § 3, stk. 2.

Stk. 7. Klubkontingentet er med virkning fra april 2011 fastsat til kr. 150,- pr. måned.

Stk. 8. Klubkassens tarv varetages af fiskalen, som ud fra gældene regler udskriver og opkræver bøder, såfremt der sker brud på reglementet og/eller medlemmer opfører sig upassende.

Fiskalen følger de gældene retningsliner udstukket af  økonomiministeren.

§ 6. Arrangementer

Stk. 1. Klubben skal afholde mindst én generalforsamling hvert kalenderår. Som udgangspunkt skal denne finde sted den første lørdag i februar. Datoen kan varieres hvis bryllupper, begravelser, eller andre mærkedage kommer i vejen. Indkaldelse til generalforsamling skal varsles senest 1 måned i forvejen, pg opslås på www.ebberupmadklub.dk.

Stk. 2. Klubben skal bestræbe sig på at afholde et bestyrelsesmøde [sommerfest], i den del af kalenderåret som navnlig af metrologer betegnes ”sommermånederne”. Denne sammenkomst skal så vidt muligt foregå i selskab med ”moder natur”.

Stk. 3. Ethvert arrangement skal indeholde en komplet menu, gerne med et opfindsomt tema. Maden skal så vidt muligt være hjemmelavet, dog vil der være plads til afvigelser i dette punkt for så vidt angår eventuelle restaurationsbesøg.

Stk. 4. Til den i § 6, stk. 3, omtalte menu, bør de alkoholiske drikke være afstemt til menu, anledning, årstid mm.

Stk. 5. Ved sammenkomster byder Præsidenten velkommen, og sørger for at udpege en dirigent samt en referent. Dirigenten styrer slagets gang ved hjælp af den dertil hørende ”Dirigentklokke”. Referenten noterer naturligvis diskuterede dagsordner samt udfaldet af disse ned. Det ses desuden gerne at referenten bider mærke i, og noterer, spændende citater fra aftenens forløb.

Det påhviler altid den sidende præsident at opbevare dirigentklokken. Præsidenten har ligeledes ansvar for, at dirigentklokken er tilstede ved formelle arrangementer.

Stk. 6. Referenten har til ansvar, at renskrive samt udsende et referat af afholdt bestyrelsesmøde eller generalforsamling, senest 14 dage efter et afholdt arrangement.

Stk. 7. Det er magtpåliggende for værten ved et arrangement at sørge for passende musik til lejligheden, evt. tilpasset det valgte tema. Dog vil det være meget ilde set, at undlade kunstnere som ”Tæskeholdet”, ”U2” og ”AC/DC”.

Stk. 8. På generalforsamlingen fastsættes datoen for årets sommerfest.

§ 7. Ordensreglement – herunder etiske regler

Stk. 1. Der accepteres ingen synlige piercinger, og/eller påklædning med seksuelle undertoner. Herunder forstås korte shorts, nedringede t-shirts, samt alt andet tøj i pastelfarver. Læderslips accepteres undtagelsesvis.

Stk. 2. Det påhviler medlemmerne, at de ved alle sammenkomster holder for øje, at det kræves man indtager tilstrækkelige mængder alkohol, således at man ikke lovligt vil være i stand til at betjene et motoriseret køretøj.

Stk. 3. Medlemmerne skal hver især bestræbe sig på at møde friske og veludhvilede til sammenkomster. Afbud til planlagte møder er meget ilde set i klubben. Almindelig sygdom, flækkede læber, samt uoverensstemmelser med medlemmernes koner/kærester er IKKE en gyldig årsag til afbud. Et afbud skal altså have en alvorlig årsag, og skal varsles så tidligt i forløbet som det er muligt for det enkelte medlem.

Stk.4. Middage i klubregi skal altid serveres på nydeligt opdækket bord. Det indbefatter anvendelse af dug, porcelæns service og stål bestik. Remedier som nervøst velour, papirsduge, paptallerkner, plastikbestik og krus er bandlyste. Værten for et arrangement har til ansvar at stille de fornødne remedier til rådighed. Pølser fra grill er dog undtaget denne paragraf og kan nydes af en gammel avis etc. hvis et medlem ønsker dette.

Stk. 5. Under middage og andre arrangementer accepteres det ikke, at medlemmer drikker af de små glas uden at skåle med resten af bordet. Ligeledes er det yderst ildeset hvis man ikke deltager i en skål.

Stk. 6. Fremmøde i forbindelse med klubaktiviteter i beruset og/eller usoigneret tilstand accepteres IKKE, hvad der sker efter fremmøde kan ingen stilles ansvarlig for, så længe det ikke er i uoverensstemmelse med dansk lovgivning.

Stk. 7. Brud på ordensreglementet kan medføre bøde- eller disciplinærstraf uddelt af klubbens fiskal jf. § 5, stk. 8.

Stk. 8. Brug af mobiltelefon i forbindelse med klubarrangementer, der ikke direkte vedrører Ebberup Madklub og dens virke er ej lovligt” Det påhviler den til enhver tid siddende fiskal at straffe synderen jf. §7. Stk. 7

Stk. 9. I forbindelse med generalforsamlingen er det obligatorisk for medlemmerne at bære jakke.

Download vedtægterne som PDF


Cirkulære vedr. Fiskalens rettigheder ved opkrævning af bøder

Forskrift

Nærværende cirkulære udspringer fra, og har hjemmel i § 5. stk. 8, i vedtægterne for Ebberup Madklub.

Bøder der uddeles af Fiskalen sker på baggrund af brud på Ebberup Madklubs ordensreglement og etiske regelsæt jfr. § 7.

Fiskalens pligter og rettigheder

Fiskalen har til enhver tid pligt og rettighed til at søge klubbens ordensreglement overholdt.

Fiskalen har ret til at udstede og opkræve bøder uden en generalforsamlingsbeslutning foreligger.

Opkrævede bøder, skal straks herefter, og uden særligt ophold indsættes på klubkontoen 6687-0015628863.

Fiskalen har pligt til at komme med en saglig begrundelse for uddeling af bøde, ligesom samtlige af klubbens medlemmer skal orienteres om uddelingen af en bøde.

Gives der ved et klubarrangement bøder, skal disse stadfæstes ved at blive foreviget via en opkrævning (pr. mail) indeholdende beløb, årsag mv. En sådan opkrævning skal tillige sendes til alle medlemmer, selvom det kun vedrører et enkelt medlem i klubben.

Der har dannet sig præcedens i forhold til bøders størrelse, idet at en aflysning af et arrangement, efter en dato for arrangement er fundet, takseres til kr. 500,-. Dette er samtidig loftet for størrelsen på en uddelt bøde.

Er man i en situation hvor en Fiskal er ude af kontrol og uddeler bøder til højre og venstre uden saglig begrundelse, eller af ublu beløbsstørrelser kan den til enhver tid siddende præsident gribe ind og underkende Fiskalens beslutning. Sker en underkendelse af Fiskalens bøde, tilfalder bøden Fiskalen selv.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *